PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 5(2), AKTA 172

Kawasan tambak laut di sepanjang pantai Negeri Melaka yang tidak diwartakan di bawah mana-mana Rancangan Tempatan merupakan kawasan yang tidak terletak di bawah kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Selaras dengan peruntukan Seksyen 5(2):

 

“…..Mana-mana kawasan di dalam negeri yang tidak menjadi sebahagian daripada kawasan mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan, Pengarah Negeri hendaklah menjadi pihak berkuasa perancang tempatan.....”

 

Sebagaimana keputusan dan arahan Jawatankuasa Perancang Negeri Bil. 3/2016 pada 26 September 2016 iaitu Permohonan Kebenaran Merancang akan diproses oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka, manakala lain-lain permohonan seperti Pelan Bangunan, Pelan Kerja Tanah, Pelan Parit dan Jalan, Sijil Pematuhan dan Penyiapan (CCC) dan lain-lain lagi akan diproses oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang bersempadanan bagi menjalankan kuasa-kuasa di bawah Akta 171 dan Akta 133

Muat-turun :-

Keterangan
Carta Alir Permohonan
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu