PERMOHONAN DIBAWAH SEKSYEN 20A AKTA 172 (RUNDINGAN)

Objektif

Seksyen 20A, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) menghendaki setiap jabatan atau agensi kerajaan berunding dengan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) berkenaan aktiviti pemajuan yang hendak dijalankankannya. Ini adalah membolehkan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) mengambil maklum, berkenaan projek pembangunan yang hendak dilaksanakan dan mengelakkan kemungkinan pemajuan berkenaan terkeluar daripada perancangan seterusnya menyulitkan kerja-kerja penyelarasan pembangunan fizikal kawasan tersebut. 


Proses Permohonan 

Peringkat proses permohonan secara rundingan iaitu:-

 

KEAHLIAN MESYUARAT

PENGERUSI
PENGARAH 
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
AHLI :
 • YANG DIPERTUA PBT BERKAITAN
 • PENGARAH PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI MELAKA
 • PENTADBIR TANAH DAERAH
 • PENGARAH JABATAN KERJARAYA (BAHAGIAN JALAN)
 • PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA
 • PENGARAH JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI MELAKA
 • PENGARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MELAKA
 • PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA
 • BAHAGIAN KORIDOR DAN INFRASTRUKTUR (BKI)
 • PENGURUS BESAR INDAH WATER KONSORTIUM MELAKA
 • PENGARAH SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
 • PENGARAH TENAGA NASIONAL BERHAD
 • PENGURUS TELEKOM MALAYSIA
 • JABATAN-JABATAN TEKNIKAL YANG BERKAITAN AKAN DIJEMPUT DARI SEMASA KE SEMASA
URUSETIA :

UNIT PROJEK KHAS DAN INOVASI

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA MELAKA

Muat - turun :-

Keterangan
Carta Alir Proses Permohonan
Laporan Cadangan Pemajuan LCP Edisi Ke-2
Senarai Semak Permohonan Seksyen 20A Akta 172
Panduan Meterai Hijau Melaka (Rujuk Perbadanan Teknologi Hijau Melaka http://www.melakagreentech.gov.my/)
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu